Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch

Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Ông Võ Thanh Phong

TV HĐTV

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3

Ông Triệu Long Quảng

TV HĐTV

Thạc sĩ Tài chính, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

KIỂM SOÁT VIÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Hoàng Việt

Kiểm soát viên

Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Võ Thanh Phong

Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kinh tế

3 Ông Phạm Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Cơ khí

4

Ông Đồng Việt Quốc

Kế toán trưởng

Cử nhân Tài chính Kế toán

 

CƠ CẤU PHÒNG BAN

STT

Phòng - Ban

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Phòng Tổ chức - Hành chánh

Ông Nguyễn Quang Mẫu

Trưởng phòng

Cử nhân Anh văn

Bà Nguyễn Thị Xuân Phương

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Luật

2

Phòng Tài chính - Kế toán

Ông Đồng Việt Quốc

Kế toán trưởng

Kiêm Trưởng phòng

Cử nhân Tài chính Kế toán

3

Phòng Kinh doanh

Ông Lê Thành Công Trưởng phòng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4

Phòng Khai thác

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng Phòng

Kỹ sư Kinh tế vận tải thủy bộ

5 Phòng Kỹ thuật - Công nghệ Ông Nguyễn Trọng Hiếu Phó Trưởng phòng/Phụ trách phòng Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử