Lịch sử hình thành và phát triển

         Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy đóng tàu Hậu Giang, được thành lập theo Quyết định số 1455/QĐ-CNT-TCCB-LĐ ngày 17 tháng 05 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam với vốn điều lệ đăng ký là : 400.000.000.000,00 đồng hoạt động thuộc lĩnh vực đong mới, sửa chữa tàu biển,

           Quyết định số 343/QĐ-CNT-TCCB-LĐ ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc đổi tên Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy đóng tàu Hậu Giang thành Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sông Hậu.

            Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/6/2010 về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sông Hậu được chuyển giao nguyên trạng về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

             Tại Quyết định 417/QĐ-HHVN ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sông Hậu thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang được tổ chức và hoạt động theo đièu lệ đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HHVN ngày31/8/2012 hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ hàng hải, hậu cần logistic….với vốn điều lệ của công ty là: 115.000.000.000,00 đồng.