Vinalines

VIMC HẬU GIANG TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG CHUYÊN SÂU CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

Thực hiện công văn số 348/HHVN-TTKH ngày 02/3/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) về việc Giao chỉ tiêu BSC-KPI và Kế hoạch đầu tư năm 2021; Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh và tận dụng thời gian giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức Khóa đào tạo online về Nghiệp vụ quản lý và khai thác cảng chuyên sâu cho toàn thể Cán bộ quản lý và người lao động. Khóa đào tạo nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng về quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng, kho, bãi và dịch vụ Logistics.

VIMC Hậu Giang liên kết với Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) triển khai thực hiện Khóa đào tạo về Nghiệp vụ quản lý và khai thác cảng chuyên sâu vào ngày 12/09/2021 và ngày 19/09/2021. Giảng viên cùng Cán bộ quản lý và người lao động Công ty đã có sự tương tác và phối hợp tốt trong việc truyền tải và tiếp nhận kiến thức, góp phần cho việc tổ chức thành công khóa đào tạo.

Giảng viên viện VLI Trương Nguyên Linh

Thông qua khóa đào tạo, Cán bộ quản lý và người lao động VIMC Hậu Giang được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thêm kiến thức chuyên sâu trong việc quản lý, điều hành hoạt động khai thác cảng biển về: Đặc điểm của hệ thống cảng biển (Cảng contianer, Cảng hàng tổng hợp,…) cùng với phương pháp “Tiếp cận hệ thống”, hệ thống phụ; Cơ sở hạ tầng chính của Cảng gắn với sự đồng bộ và năng lực đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Quy trình cảng biển khi đánh giá cảng biển là một hệ thống phức hợp và được cải tiến liên tục để thực hiện được các mục tiêu về nâng cao hiệu suất làm việc, giảm chi phí, giảm rủi ro, nâng tầm lợi thế cạnh tranh; Vai trò, trách nhiệm của người quản lý, giám sát khai thác cảng biển cũng như bộ phận Điều độ-Giao nhận, công nhân cơ giới,…Từ đó, Công ty sẽ xác định được tầm quan trọng của yếu tố tiềm lực bên trong (Tiềm năng của Cảng phải được khái thác tối đa; Cơ sở hạ tầng cảng cần có sự đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh; thường xuyên ban hành và cải tiến các quy trình làm việc; trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của Cán bộ quản lý và người lao động phải được nâng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của đơn vị; Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc tạo động lực cho cấp dưới gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá BSC-KPI,…) và tiềm lực bên ngoài (Lấy khách hàng làm trọng tâm, là mục tiêu để nâng cao và hoàn thiện chất lượng phục vụ ngày càng chính quy, hiện đại), từ đó đề ra được các giải pháp sửa đổi, hoàn thiện năng lực của đơn vị theo tình hình thực tế. Cá nhân cán bộ quản lý và người lao động Công ty ý thức tự giác, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao, hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tạo được động lực bên trong cùng với doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Học viên tham gia tham luận cùng giảng viên (giảng viên bên trái)

VIMC Hậu Giang đánh giá cao nhân tố con người trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Do đó, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng nghề nghiệp, quản lý điều hành cho Cán bộ quản lý và người lao động là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có tính chiến lược lâu dài, để nâng tầm vị thế cho doanh nghiệp cũng như trình độ cho cá nhân người lao động.